Manifest för en enad demokratisk stat

Date:

Choose your language

[SE] [DK] [DR] [FR]

“I en värld som blir alltmer sammankopplad, undergräver krigens ärr vår gemensamma mänsklighet och samlade potential. Varje konflikt tystar röster, krossar identiteter och hindrar otaliga själar från att förverkliga sina drömmar. Det är avgörande att vi avslutar alla krig och istället främjar en miljö där demokratiska principer frodas. Varje individ, oavsett bakgrund, bör ha den ovillkorliga rätten att uttrycka sina åsikter, att förespråka sin identitet och att stå stolt i sin unikhet. Genom att göra detta hedrar vi inte bara varje människas inneboende värde utan främjar också ett globalt samhälle präglat av förståelse, samarbete och fred.”

Brådskande, VI Kräver..

 • Bekräftelsen av våra demokratiska rättigheter, inklusive yttrandefriheten. Detta är avgörande så att palestinier effektivt kan kommunicera våra perspektiv i media, på gatorna, i parlament och på alla andra forum.
 • Rätten att fira och upprätthålla vår identitet, vare sig genom att visa vår flagg, bära kufiyan eller någon annan symbol som betecknar palestinsk existens.
 • Ett omedelbart stopp för den omänskliga behandlingen och dödandet av palestinier var de än må befinna sig.
 • Vi uppmanar till att blockaden av Gaza hävs och kräver ostört tillträde för humanitär hjälp. Dessutom bör internationella observatörer tillåtas inträde för att säkerställa invånarnas välbefinnande och säkerhet.

 

I detta manifest ser vi en vision av en enad, demokratisk stat där rättvisa, jämlikhet och frihet inte bara är ord, utan en verklighet för alla dess medborgare. Låt oss arbeta tillsammans för att förverkliga denna dröm och skapa en ljusare framtid för kommande generationer. 

Att upphöra Apartheid och bygg en demokratisk stat utan prevligerade grupper och höga murar. 

 • Avsluta Apartheid
  Vi står vid en historisk skärningspunkt. För att kunna gå framåt mot en fredlig och rättvis framtid måste vi avsluta systemet av apartheid som har präglat det israeliska styret. Det är dags att bryta kedjorna av segregation och diskriminering och ge varje medborgare lika rättigheter. 
 • Skapa en verklig demokratisk stat
  Istället för att vara fångade av tidigare misstag och orättvisor, borde vi sträva efter att bygga en stat där demokratiska principer regerar suveränt. Detta innebär en stat där alla röster hörs, och där ingen grupp har privilegier på bekostnad av en annan. 
 • Riv Murarna
  De fysiska barriärerna som skiljer våra folk åt är mer än bara sten och betong; de är symboler för misstro, rädsla och separation. Genom att riva murarna kring Gaza och Västbanken tar vi ett konkret steg mot förnyelse och återförening. 
 • Bygg en inkluderande nation
  För att skapa en enad demokratisk stat måste vi omfamna mångfalden inom våra samhällen. Detta innebär att respektera och värdesätta varje individs unika bakgrund, kultur och traditioner, och säkerställa att alla har lika tillgång till landets resurser och möjligheter.
  I detta delade land kommer Jerusalem att vara den enande huvudstaden, en symbol för samexistens och ömsesidig respekt. Det är av yttersta vikt att hedra och skydda heligheten av alla religiösa heliga platser, vare sig de är judiska, kristna eller muslimska. Dessa platser, djupt rotade i det kollektiva medvetandet, fungerar som beröringspunkter för tro och historia för otaliga individer världen över. Vidare bör vi aktivt uppmuntra forskning och arkeologiska efterforskningar för att upptäcka regionens djupa historiska väv. Genom att göra detta hedrar vi inte bara vårt gemensamma förflutna utan också belyser den rika kulturella mosaik som kan vara en kraftfull enande faktor för framtiden 
 • Utbildning och Upplysning
  Genom utbildning kan vi sprida medvetenhet om våra gemensamma mål och strävanden. Vi bör investera i gemensamma skolor och utbildningsprogram som lyfter fram våra gemensamma historier, samtidigt som de undervisar om våra skillnader på ett respektfullt sätt. 
 • Gemensamt ansvar
  För att skapa en hållbar framtid behöver vi alla ta ansvar. Detta innebär att vi delar på bördorna, men också på möjligheterna. Genom samarbete, dialog och ömsesidig respekt kan vi bygga en stat som reflekterar våra gemensamma värderingar och ambitioner. 

Rätten till återvändo och återtag av stulen egendom 

För att nå en varaktig fred och harmoni i regionen måste följande punkter beaktas och implementeras med integritet och rättvisa. Genom att garantera dessa rättigheter kan vi lägga en solid grund för en framtid präglad av samarbete, förståelse och ömsesidig respekt. 

 • Rätten till Återvändo
  Varje person ska ha rätten att återvända till sitt ursprungliga hemland, oavsett var de befinner sig nu. Fördrivning och tvångsförflyttning på grund av konflikter eller andra faktorer ska inte beröva någon av denna grundläggande mänskliga rättighet. Denna rätt till återvändo måste beaktas och implementeras för att säkerställa en rättvis och varaktig lösning. 
 • Återtag av Stulen Egendom
  För de som har förlorat sin egendom genom beslagtagning, ockupation eller otillåten överföring, bör det finnas en mekanism för att erkänna och rätta till dessa orättvisor. Alla ska ha rätt till återlämnande av, eller kompensation för, egendom som olagligt eller orättvist har tagits ifrån dem. Återställande av dessa rättigheter är inte bara en juridisk skyldighet, utan även en moralisk imperativ för att uppnå rättvisa och försoning. 

Kompensation till konfliktens offer 

Konflikten har lämnat ett oändligt antal oskyldiga offer i sitt kölvatten. Många har förlorat sina hem, sin egendom, sina nära och kära och, i vissa fall, hela sitt livs verk. För att upprätta en verklig rättvisa och läka de djupa sår som konflikten har skapat, är det nödvändigt med en omfattande kompensationsmekanism. 

Likt de ersättningar som tidigare offer för stora historiska tragedier mottog, bör en likvärdig kompensation erbjudas till de palestinska offren. Det handlar inte bara om pengar, utan om erkännande av det lidande som har uthärdats, om upprättelse av de brott som begåtts, och om att skapa en brygga mot försoning. 

Denna kompensation bör vara: 

 • Omfattande
  Täcka alla aspekter av förlust – från fysiska skador till psykologiskt trauma. 
 • Rättvis
  Baseras på en noggrann bedömning av varje enskild individs lidande och förlust. 
 • Inkluderande
  Erbjuda stöd inte bara för de direkt drabbade, utan även för de generationer som har lidit av konsekvenserna av konflikten. 

Erkännandet av lidandet och den rättvisa ersättningen för de förluster som har lidits, är avgörande steg mot att skapa en framtid där försoning, samarbete och fred kan blomstra. 

Relevanta FN resolutioner som berörs i Manifestet

 1. FN:s generalförsamlings resolution 194 (1948)
  • Relevans: Denna resolution behandlar “Rätten att återvända” för palestinska flyktingar och stipulerar att “flyktingar som önskar återvända till sina hem och leva i fred med sina grannar bör tillåtas att göra detta vid tidigast praktiskt möjliga datum, och att ersättning bör betalas för egendom till de som väljer att inte återvända och för förlust av eller skada på egendom”.
 2. FN:s säkerhetsråds resolution 242 (1967)
  • Relevans: Denna resolution betonar “oacceptabiliteten att förvärva territorium genom krig” och uppmanar till tillbakadragande av israeliska väpnade styrkor från territorier som ockuperades i kriget 1967. Den indirekt talar om att “Avsluta apartheid” och “Riva murarna” genom att främja fred och ömsesidig igenkänning i regionen.
 3. FN:s säkerhetsråds resolution 338 (1973)
  • Relevans: Uppmanar till eld upphör under Jom Kippur-kriget och till genomförande av resolution 242 för att bana väg för fredsförhandlingar.
 4. FN:s säkerhetsråds resolution 446 (1979)
  • Relevans: Tar upp frågan om israeliska bosättningar i de ockuperade territorierna, och anser dem vara ett “allvarligt hinder för att uppnå en omfattande, rättvis och varaktig fred”. Detta relaterar till punkten om “Återhämtning av stulen egendom”.
 5. FN:s säkerhetsråds resolution 478 (1980)
  • Relevans: Fördömer den israeliska lagen som utropar ett enat Jerusalem som dess huvudstad och ber medlemsstater att dra tillbaka diplomatiska uppdrag från staden. Detta berör betydelsen av Jerusalem och dess religiösa platser.
 6. FN:s generalförsamlings resolution 3236 (1974)
  • Relevans: Bekräftar palestiniernas rätt till självbestämmande utan yttre inblandning, deras rätt till nationell oberoende och suveränitet, och “Rätten att återvända”.
 7. FN:s generalförsamlings resolution A/RES/37/43 (1982)
  • Relevans: Denna resolution talar om palestiniernas rättigheter och behovet av deras självbestämmande, vilket återigen berör “Rätten att återvända”.
 8. FN:s generalförsamlings resolution A/RES/52/250 (1998)
  • Relevans: Tar upp rättigheterna för palestinska barn, särskilt deras rätt till lämplig utbildning och utveckling, vilket kopplar till ditt manifests betoning på “Utbildning och upplysning”.
 9. FN:s säkerhetsråds resolution 2334 (2016)
  • Relevans: Denna resolution återupprepade sin begäran att Israel omedelbart och helt upphör med alla bosättningsaktiviteter på det ockuperade palestinska territoriet, inklusive Östra Jerusalem. Den betonade också att Israels upprättande av bosättningar saknar rättslig giltighet och utgör ett flagrant brott enligt internationell lag.

Medan det finns många FN-resolutioner relaterade till den israelisk-palestinska konflikten, är dessa några av de mest relevanta i relation till de viktigaste punkterna i ditt manifest. Varje resolution ger sammanhang, internationellt erkännande och i vissa fall en rättslig ram för olika element du har tagit upp.

Image Gallery

Flashmob på Stockholms Centralstation

Över 600 Personer i Fredsaktivitet för Gaza på Stockholms...

STOCKHOLM HELT FÖRÖDAT EFTER BOMBANFALL

I tre veckor har en skugga av ondskap svept...

5/11 Palestina i Fokus

Evenemanget arrangeras av @palest1naifokus - föreningsdrivna aktörer från Järva. Tid för evenemang:...
GDPR Cookie Consent with Real Cookie Banner