Krav på uttalande av fackförbundet Unionen om eldupphör

Date:

Syftet med din namnunderskrift är att du som är anslutetn till fackförbundedt Unionen skall som medlem begära ett tydligt ställningstagande kring Unionens medlemmars vilka till omedelbar Eldupphör.

Denna namninsamling kommer att skickas till Unionen under veckan den 6-10 november 2023.

Länki till Namninsamling: Krav på att Unionen ska ge uttalande i solidaritet med Palestina // Demand for Unionen to Issue Statement in Solidarity with Palestine (google.com)

Vi skriver som stolta medlemmar av Unionen där vi är djupt bekymrade över det pågående folkmordet på palestinier som begås av Israel. I skrivande stund har över 9000 personer dödats i Gaza och i Västbanken av Israel Defence Forces (IDF) sedan den 7 oktober 2023, inklusive över 3600 barn. Det är därför vi uppmanar Unionen att ta ställning mot Israels pågående

folkmord på palestinier. Det är tydligt att nödvändigt eldupphör är gravt försenat.

Våra hjärtan brister för alla palestinier, israeler och utländska medborgare som har dödats under denna pågående konflikt, som har pågått i nästan en månad nu. Vi fördömer också otvetydigt islamofobi och antisemitism. Vi tillstår att det pågående kriget inte utbröt ur tomma luften, utan har en historisk kontext med rötter i skapandet av Israel som en kolonial nybyggarstat i regi av västerländska imperialmakter. Det här arvet har haft våldsamma konsekvenser för palestinierna, som är ursprungsbefolkningen av marken och som upplevde hemskheterna av tvångsockupation, fördrivning och förföljelse under Nakba 1948. Idag uppskattas det till över 7 miljoner palestinska flyktingar över hela världen, varav många bor i Sverige.

Vi uppmanar Unionen att omedelbart:

  1. Utge ett uttalande i solidaritet med det palestinska folket som genomgår ockupation, fördrivning, apartheid och folkmord på Israels händer.
  2. Skapa protokoll för att skydda arbetstagare som möter repressalier från sina arbetsgivare där de står upp för Palestina.
  3. Pressa den svenska regeringen att bevilja palestinska flyktingar och migranter omedelbart skydd och tillfälligt uppehållstillstånd.
  4. Avsätta medel för att bidra till Gazas befintliga akuta förnödenheter. 

Unionens fackförbund har sedan tidigare inte backat från att göra politiska uttalanden. Ett anmärkningsvärt exempel var när Maria Nilsson, ordförande för Unionens regionala styrelse i Stockholm, höll ett gripande tal i solidaritet med Ukraina utanför den ryska ambassaden den 15 mars 2023. Vi tror fast på att visa solidaritet med Ukraina var rätt sak att göra, och nu uppmanar vi Unionen att på liknande sätt utöka sitt stöd till palestinierna. Som Unionen uttryckte i sin bildtext på Instagram, “För Unionen är den fackliga gemenskapen större än bara vårt eget förbund. Vi är en del av den svenska och internationella fackföreningsrörelsen och vi tar vårt ansvar och bidrar till att vi håller ihop, stärker och utvecklar fackföreningsrörelsen, både i Sverige och internationellt.”

Som arbetstagare inom olika branscher tror vi starkt på den kollektiva kraften att åstadkomma förändring. Det är därför vi uppmanar Unionen att ta ställning mot Israels pågående folkmord på palestinier.

English

To Whom It May Concern,

We are writing as proud members of Unionen who are deeply concerned about the ongoing genocide of Palestinians committed by Israel. During the writing of this letter, over 9,000 people have been killed in Gaza and the West Bank by the Israel Defence Forces (IDF) since October 7, 2023, including over 3,600 children. Multiple hospitals, refugee camps, and historic mosques and churches have been completely destroyed. It is clear that a ceasefire is overdue.

Our hearts break for all of the Palestinians, Israelis, and foreign nationals who have been killed during this current conflict, which has been ongoing for nearly a month. And we unequivocally condemn Islamophobia and antisemitism. We also acknowledge that this conflict did not start out of thin air, and has a historical legacy that is rooted in the creation of Israel as a settler-colonial state by Western, imperial powers. This legacy has had violent ramifications on the Palestians indigenous to the land who underwent the horrors of forced occupation, displacement, and persecution during the 1948 Nakba. Today, it is estimated that there are over 7 million Palestinian refugees worldwide, some of whom reside in Sweden.

We urgently call upon Unionen to:

  1. Issue a statement in solidarity with the people of Palestine, who are undergoing occupation, displacement, apartheid, and genocide at the hands of Israel.
  2. Create a protocol to protect workers who face retaliation from their employers for speaking up for Palestine.
  3. Apply pressure on the Swedish government to grant Palestinian refugees and migrants immediate protection and a temporary residence permit.
  4. Set aside a portion of funds to contribute to existing Gaza Emergency Appeals. 

Unionen has not historically shied away from making political statements. One notable example was when Maria Nilsson, the Chairman of Unionen’s Regional Board in Stockholm, made a moving speech in solidarity with Ukraine outside of the Russian Embassy on March 15, 2023. We firmly believe that exhibiting such solidarity with Ukraine was the right thing to do, and we urge that Unionen similarly extend its support to Palestinians. As Unionen stated in its caption on Instagram, “For Unionen, the trade union is greater than just our own union. We are part of the Swedish and international trade union movement and we take our responsibility seriously in maintaining unity.”

As workers in a variety of industries, we firmly believe in the power of collective action to enact change. This is why we urge that Unionen takes a stance against the genocide of Palestinians that is being committed by Israel.

 

Image Gallery

Flashmob på Stockholms Centralstation

Över 600 Personer i Fredsaktivitet för Gaza på Stockholms...

STOCKHOLM HELT FÖRÖDAT EFTER BOMBANFALL

I tre veckor har en skugga av ondskap svept...

5/11 Palestina i Fokus

Evenemanget arrangeras av @palest1naifokus - föreningsdrivna aktörer från Järva. Tid för evenemang:...

4/11 Ljusmanifestation Lindköping, Sweden

Organizer: Where: Stora Torget, Lindköping, Sweden When: 13:00 (1pm) Link: Ingen Vila förutom...
GDPR Cookie Consent with Real Cookie Banner